Biała lista podatników VAT

Od dnia 01-09-2019 obowiązywać będzie wykaz informacji o czynnych podatnikach VAT, potocznie zwany Biała Listą podatników VAT. Wykaz ten prowadzony będzie przez Krajową Administrację Skarbową i oprócz danych rejestrowych firmy zawierać będzie status podatnika VAT, oraz numery rachunków bankowych zgłoszonych w CEIDG lub KRS, jako firmowe.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności zgłoszenia numerów bankowych rachunków firmowych do CEiDG lub KRS, w przypadku problemów, jak zawsze chętnie służymy pomocą.

Zgłoszenie wszystkich rachunków związanych z działalnością przedsiębiorcy ma szczególne znaczenie w kontekście przepisu, który zacznie obowiązywać od 01-01-2020 roku, z którego wynika, że za dokonanie przelewu powyżej 15 000 zł, na konto niefigurujące na Białej Liście, grożą poważne konsekwencje.

Pierwsza z nich to brak możliwości zaliczenia w koszty działalności gospodarczej kwot wynikających z faktur, których zapłata nastąpiła na konto, którego nie ma na Białej Liście.

Kolejna to solidarna odpowiedzialność podatkowa z kontrahentem, do którego nastąpiła wspomniana płatność.

Podsumowując, aby uniknąć ryzyka należy:

  1. Zgłosić wszystkie swoje rachunki bankowe związane z prowadzoną działalnością.
  2. Kontrolować rachunki kontrahentów na Białej Liście przed dokonaniem płatności (kwoty powyżej 15 000 zł)
  3. W przypadku dokonania przelewu na konto, które nie figuruje na Białej Liście, powiadomić Urząd Skarbowy w ciągu 3 dni po tym fakcie.

Uwaga: Biuro Rachunkowe nie będzie weryfikować kont na które Państwo dokonują przelewów w celu regulacji zobowiązań. Ten obowiązek spoczywa na Przedsiębiorcy. Sugerujemy przy płatności powyżej 15 tys. zł weryfikację kont bankowych – lista będzie opublikowana przez US od września.