Kasy fiskalne online – kto i kiedy

Ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej online zacznie obowiązywać od stycznia 2020 roku.

Terminy wdrażania kas online dla poszczególnych rodzajów działalności wynika z art.145b ust.1 ustawy o VAT. Zgodnie z przytoczonym przepisem:

1. Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:
1) do dnia 31 grudnia 2019 r. – do:
a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
2) do dnia 30 czerwca 2020 r. – do:
a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
3) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do świadczenia usług:
a) fryzjerskich,
b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
c) budowlanych,
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
e) prawniczych,
f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.
2. Przepis ust. 1 stosuje się tylko do kas rejestrujących, przy zastosowaniu których jest prowadzona ewidencja sprzedaży w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług wymienionych w ust. 1.

3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot, o których mowa w art. 111 ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących ust. 4 i 5, na zakup kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących ust. 6a, przy czym za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień:
1) 1 stycznia 2020 r. – dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2) 1 lipca 2020 r. – dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
3) 1 stycznia 2021 r. – dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
4.Terminy określone w ust. 1 i 3 mogą zostać przedłużone w przypadku niewystarczających możliwości techniczno-organizacyjnych przesyłania danych między kasami rejestrującymi a Centralnym Repozytorium Kas.

5.Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, przedłużać terminy określone w ust. 1 i 3, określając rodzaje czynności, dla których termin został przedłużony, oraz dzień upływu przedłużonego terminu, uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej oraz możliwości prowadzenia kontroli celno-skarbowej.

 

A zatem na chwilę bieżącą (jak wynika z ostatniego pkt. przytoczonego przepisu, terminy te jeszcze mogą ulec zmianie), od początku 2020 roku obowiązek stosowania kas fiskalnych online obejmie warsztaty samochodowe i stacje benzynowe.

Od lipca 2020 kasy online będą musiały stosować hotele, restauracje i sprzedawcy paliw stałych.

W styczniu 2021 obowiązek ten obejmie zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, firmy budowlane oraz opiekę medyczną, a także prawników, fitness kluby i siłownie.

Od stycznia 2023 roku obowiązek rejestracji za pomocą kas online dotyczyć będzie już wszystkich podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych.