Podatek od osób prawnych 9% w 2019 roku.

Od 01-2019 obowiązują nowe przepisy w ustawie o podatku od osób prawnych CIT. Jedną ze zmian jest utworzenie nowej stawki podatku CIT w wysokości 9% od dochodu.

cit9%

Zgodnie z art.19 us 1 ustawy CIT, osoby prawne opłacają podatek w dwóch podstawowych stawkach:

– 19%

9%

Stawka obniżona do 9% ma zastosowanie w przypadku tzw. małych podatników, czyli takich, u których wielkość przychodów nie przekroczyła w danym roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro (przeliczonej na złote polskie wg kursu średniego NBP z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku podatkowego – po zaokrągleniu do 1000 zł). W bieżącym roku limit ten wynosi w złotych polskich 5 135 000.

Pamiętać należy, że obniżoną stawkę podatku stosować można jedynie do dochodów innych niż zyski kapitałowe.

Dodatkowo, pewne okoliczności wyłączają możliwość stosowania obniżonej stawki podatkowej. Cytując art. 19 ust. 1a, nie ma możliwości stosowania stawki 9% w roku podatkowym rozpoczęcia działalności oraz w roku następnym, jeżeli podatnik został utworzony:

  1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
  2. w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
  3. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo
  4. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo
  5. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14.

Kolejne ograniczenia wynikają z  art. 19 ust. c, z którego wynika, że obniżonej stawki podatku nie stosuje się do:

  1. spółki dzielonej,
  2. podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:
  • uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, lub
  • składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

– w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

#biurorachunkowetaxnetto